ZARZĄD

ZARZĄD

HISTORIA STOWARZYSZENIA

Początki Stowarzyszenia sięgają 2016 roku, kiedy to na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu z inicjatywy Prof. UPP dr hab. Tomasza Kosiady powołano stowarzyszenie „Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”. Prezesem został Pan Prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber, wiceprezesem dr inż. Tomasz Spiżewski, sekretarzem dr hab. inż. Michał Krzyżaniak, członkiem zarządu Prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski oraz skarbnikiem Pani Prof. UPP dr hab. Maria Morozowska.

W roku 2020 po połączeniu dwóch Wydziałów UP w Poznaniu, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii utworzono nowy Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii. Wobec powyższego zmianie uległa również nazwa Stowarzyszenia oraz jego władze. Od 2022 roku stowarzyszenie kontynuuje swoją działalność pod nazwą „Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”. Nowym Prezesem Stowarzyszenia, powołanym na to stanowisko w 2021r. została Pani Prof. UPP dr hab. Agnieszka Tomkowiak, zastępcą prezesa dr inż. Grażyna Szymańska, sekretarzem dr inż. Sylwia Mikołajczyk, skarbnikiem Prof. UPP dr hab. Agnieszka Faligowska oraz członkiem wspierającym zarząd Stowarzyszenia dr inż. Mateusz Pluta.

Celem Stowarzyszenia było i nadal po dzień dzisiejszy jest działanie na rzecz organizacji pożytku publicznego, między innymi: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i wychowania. Ponadto Stowarzyszenie angażuje się w działania związane z ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego kraju. Obecnie działalność Stowarzyszenia skupia się również na wspomaganiu rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianiu i wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. Stowarzyszenie prowadzi również działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Ponadto pragniemy pobudzić środowisko oraz pracowników Wydziału do działania, na rzecz współpracy z firmami, instytucjami, organizacjami i innymi jednostkami zarówno w kraju jak i za granicą, w celu pozyskania grantów, dotacji i innych środków na badania naukowe. Zainicjować działania sprzyjające pozytywnym zmianom w środowisku lokalnym, w zakresie pokonywania różnego rodzaju barier oraz stworzyć warunki do publicznych kontaktów.

ZARZĄD

Prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber

Prezes Stowarzyszenia w latach 2016–2021
Katedra Fizjologii Roślin
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
tomasz.kleiber@up.poznan.pl

Kierownik Katedry Fizjologii Roślin oraz Pracowni Żywienia Roślin, były prodziekan ds. nauki Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Autor ponad 100 publikacji naukowych i 80 popularno-naukowych. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują diagnostykę i optymalizację żywienia warzyw, ziół, drzew, krzewów i roślin ozdobnych. A ponadto wpływ biostymulatorów na reakcję roślin w stanie stresu. Kierownik lub/i wykonawca szeregu projektów, w tym finansowanych przez MEiN, NCBiR oraz we współpracy z CNARES (Korea Południowa). Kierownik zleconych przez jednostki zewnętrzne prac badawczych.

Prof. UPP dr hab. Agnieszka Tomkowiak

Prezes Stowarzyszenia
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin,
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
agnieszka.tomkowiak@up.poznan.pl

Jestem zatrudniona na stanowisku Prof. UP w Poznaniu, specjalizuje się w badaniach z zakresu genetyki molekularnej, posiadam duże umiejętności stosowania złożonych procedur metodycznych niezbędnych do badania genomu roślinnego na poziomie molekularnym. Posiadam również szeroką wiedzę genetyczną oraz hodowlaną. Ponadto prowadzę szeroko zakrojone badania związane z analizą ekspresji genów odporności na choroby grzybowe u pszenicy oraz analizą ekspresji mRNA. Zajmuję się również genotypowaniem genomu kukurydzy oraz mapowaniem asocjacyjnym, a swój warsztat doskonaliłam podczas wielu staży w tym również zagranicznych. Obecnie jestem Kierownikiem Projektu pt. „Analiza genetycznych uwarunkowań związanych z efektem heterozji oraz odpornością na fuzarium u kukurydzy (Zea mays L.)”. Pełnię również rolę wykonawcy w sześciu innych Projektach. Prowadzę aktywną działalność organizacyjną, jest również dobrym i cenionym przez studentów dydaktykiem. 

Dr inż. Grażyna Szymańska

Wiceprezes Stowarzyszenia
Katedra Agronomii,
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
grazyna.szymanska@up.poznan.pl

Mój dorobek naukowo-badawczy związany jest z dyscypliną rolnictwo i ogrodnictwo. Problematyka badawcza którą realizuję, skierowana jest głównie na zagadnienia związane z biologią i optymalizacją agrotechniki kukurydzy, pszenicy orkisz oraz rzepaku, ze szczególnym uwzględnieniem nowych typów odmian. Ponadto diagnozowanie i ograniczanie presji agrofagów występujących w uprawach roślin rolniczych. Moje zainteresowania związane są również z bioróżnorodnością w krajobrazie rolniczym oraz wpływem zmian klimatu na wzrost i rozwój roślin uprawnych. Od kilku lat pełnię również funkcję sekretarza w poznańskim oddziale Polskiego Towarzystwa Agronomicznego (PTA). Mam to szczęście, że moja praca jest moją pasją i mogę się w tym zakresie realizować zarówno na gruncie naukowym jak i dydaktycznym podczas codziennej pracy ze studentami.

Prof. UPP dr hab. Agnieszka Faligowska

Skarbnik Stowarzyszenia
Katedra Agronomii
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
agnieszka.faligowska@up.poznan.pl

Jestem specjalistą w Dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii uzyskałam w 2005 roku, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ systemów uprawy i dolistnego dokarmiania na plonowanie i cechy użytkowe łubinu żółtego i wąskolistnego”. Dnia 07.06.2019 roku, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii. Zgromadzone wyniki badań w pracy habilitacyjnej nt. „Plonowania i jakości nasion łubinu żółtego oraz jego wpływu następczego w warunkach stosowania konwencjonalnej uprawy roli i wieloletnich uproszczeń uprawowych” pozwoliły na opracowanie nowych technologii uprawy łubinu oraz upowszechnienie ich w praktyce rolniczej. Obecnie jestem zatrudniona na stanowisku Profesora w Katedrze Agronomii UP w Poznaniu, gdzie realizuję kierunki badawcze dotyczące zagadnień związanych z biologią i agrotechniką roślin bobowatych. Ponadto prowadzę aktywną działalność organizacyjną w ramach wykonywanych obowiązków służbowych. Jest również dobrym i cenionym przez studentów dydaktykiem. 

Dr inż. Sylwia Mikołajczyk

Sekretarz Stowarzyszenia
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin,
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
sylwia.mikołajczyk@up.poznan.pl

Moje zainteresowania naukowe dotyczą androgenezy zbóż ze szczególnym uwzględnieniem żyta (Secale cereale L.), metod identyfikacji haploidów (bezpośrednie i pośrednie) oraz poszerzania zmienności genetycznej przez krzyżowania oddalone w rodzaju Secale. Badanie genetycznego uwarunkowania zdolności do androgenezy dla szerokiego spektrum genotypów  żyta oraz optymalizacja metodyki efektywnego indukowania linii podwojonych haploidów tego gatunku z uwzględnieniem takich czynników jak: stres abiotyczny indukujący sporofityczny rozwój mikrospor żyta oraz poszukiwanie genotypów o wysokiej efektywności embriogenezy haploidalnej, wspomagane markerami molekularnymi.

Dr inż. Mateusz Pluta

Członek Zarządu Stowarzyszenia
Regional Manager West, Koppert Polska
mpluta@koppert.pl

Rolnik i ogrodnik z urodzenia. Absolwent Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Doktor Nauk Rolniczych w Dyscyplinie Rolnictwo i Ogrodnictwo, Specjalizacja Genetyka i Hodowla Roślin.
Całe swoje życie zawodowe związany z uprawą warzyw pod osłonami i roślin jagodowych, specjalista w integrowanej i biologicznej ochronie roślin. W przeszłości związany zawodowo z firmami z branży rolniczej i ogrodniczej: Monsanto, Royal Brinkman, Milbor. Obecnie pracuje na stanowisku Regional Manage West w firmie Koppert Polska. Z zamiłowania ciekawy świata, botanik, enolog, entomolog, ornitolog.

Prof. UPP dr hab. Danuta Kurasiak-Popowska

Członek Komisji Rewizyjnej
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
danuta.kurasiak-popowska@up.poznan.pl

Ukończyłam kierunek Biotechnologia na AR w Poznaniu. Z Katedrą Genetyki i Hodowli Roślin jestem związana od 2005 roku. Prowadzone w Pracowni Hodowli Klasycznej i Molekularnej  badania, w których uczestniczę koncentrują się na dwóch gatunkach roślin: lniance siewnej oraz soi i dotyczą zarówno aspektu genetycznego, jak i hodowlanego. Wieloletnia praca hodowlana, w której brałam czynny udział zaowocowała przyznaniem wyłącznego prawa do 2 odmian lnianki siewnej w roku 2021. Mój aktywny udział w pracach związanych z lnianką siewną zaowocował wykorzystaniem tych osiągnieć do ewaluacji w ramach III Kryterium Ewaluacji Działalności Naukowej obejmującego opis wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (Poszerzenie zmienności genetycznej lnianki siewnej (Camelina sativa L. Crantz.) pod kątem wykorzystania na cele spożywcze i prozdrowotne).
Obecnie pełnię funkcję kierownika w obszarze WP1, WP3, WP5 i WP6 realizowanego w ramach projektu HORYZONT EUROPA, numer projektu: 101081839. Projekt rozpoczął się w dn. 1.11.2022, a okres jego realizacji to 48 miesięcy.  Realizowany jest on w ramach konsorcjum 17 partnerów i 5 podmiotów stowarzyszonych z 13 krajów UE oraz państw stowarzyszonych z UE. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedynym konsorcjantem z Polski. Budżet czteroletniego projektu to 8,5 mln EUR, z czego 361.334 euro przypadło w udziale UPP.
Dodatkowo jestem kierownikiem tematu „Analiza molekularna układów allelicznych genów wczesności oraz opracowanie i identyfikacja markerów funkcjonalnych dla genów determinacji pędu, pękania strąków, cech plonotwórczych i jakościowych nasion soi” realizowanego w ramach dotacji z MRiRW na pokrycie kosztów wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Badania zaplanowano na lata 2021 – 2027, a łączna wartość projektu wynosi 2 377 200,00 zł.

Prof. UPP dr hab. Piotr Urbański

Członek Komisji Rewizyjnej
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
piotr.urbanski@up.poznan.pl

Prof. UPP dr hab. Piotr Urbański obecnie pełni funkcję Prodziekana ds. Studiów na kierunku Ogrodnictwo i Architektura krajobrazu. Problematyka naukowa, którą zajmuje się Pan Profesor znajduje się w obszarze badań z zakresu ogrodnictwa, o dużych wartościach zarówno poznawczych jak i aplikacyjnych, których przedmiotem jest projektowanie, planowanie i zarządzanie terenem. Mowa tu głównie o jego elementach naturalnych, a celem działania ma być stworzenie przestrzeni przyjemnej i użytecznej. Pan Profesor Piotr Urbański był promotorem pięciu zakończonych obroną przewodów doktorskich, ponadto był recenzentem 22 prac doktorskich i 9 habilitacyjnych. Ponadto jest również autorem dwóch książek nt. „Trawnik przez cały rok” (rok wydania 2002) oraz „Trawy ozdobne, turzyce i sity” (rok wydania 2001) i ponad stu publikacji naukowych lub popularnonaukowych. 

Prof. UPP dr hab. Leszek Bednorz

Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Katedra Botaniki
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
leszek.bednorz@up.poznan.pl

Jestem zatrudniony na stanowisku Prof. UP w Poznaniu, a od roku 2017 kieruję Katedrą Botaniki. Specjalizuję się w badaniach z zakresu taksonomii roślin, głównie gatunków drzewiastych. Kilkanaście lat pracy poświęciłem na badania jarzębu brekinii Sorbus torminalis, rzadkiego i podlegającego ochronie drzewa naszych lasów. Efektem tych badań jest pond 20 publikacji naukowych w tym monograficznego opracowania tego gatunku pt. „Jarząb brekinia Sorbus torminalis (L.) Crantz w Polsce”. Jako ogrodnik z wykształcenia prowadzę również badania dotyczące gatunków drzewiastych w terenach zieleni miejskiej oraz rolnictwa miejskiego, w szczególności ogrodów działkowych. W ostatnich latach (2019-2022) brałem udział w międzynarodowym projekcie badawczym w ramach programu Horyzont 2020, SUGI Food-Water-Energy-Nexus pt. „FEW-meter - an integrative model to measure and improve urban agriculture towards circular urban metabolism”.
Prowadzę aktywną działalność organizacyjną oraz rozległą tematycznie działalność dydaktyczną. 

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji na temat cookies.